+9866390428

نرده کابلی عمودی اجرا توسط نمایندگی شهر بانه آقای فتاحی

https://iranspider.com/administrator/files/UploadFile/Cab-Han_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-iranspider.com_(1).jpg

 

https://iranspider.com/administrator/files/UploadFile/Cab-Han_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-iranspider.com_(2).jpg

 

https://iranspider.com/administrator/files/UploadFile/Cab-Han_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-iranspider.com_(3).jpg

 

https://iranspider.com/administrator/files/UploadFile/Cab-Han_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-iranspider.com_(4).jpg

 

https://iranspider.com/administrator/files/UploadFile/Cab-Han_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-iranspider.com_(5).jpg

10 / 10
از 1 کاربر